Privatumo politika

Atgal

Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šiomis naudojimosi taisyklėmis nustatoma skelbimų talpinimo internetiniame portale KAMPAS.LT ir jų priežiūros sąlygos. Taip pat nustatomos KAMPAS.LT portalo vartotojų teisės (toliau – Vartotojas), atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. Naudodamiesi KAMPAS.LT patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios naudojimosi taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis KAMPAS.LT šių Taisyklių prasme apima visų veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie KAMPAS.LT portalo. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti KAMPAS.LT portale, įskaitant skelbimų talpinimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis KAMPAS.LT portalu. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis KAMPAS.LT portalu.

1.4. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir KAMPAS.LT reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos KAMPAS.LT bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.5. Dalis KAMPAS.LT teikiamų paslaugų yra mokamos. Mokamos paslaugos ir jų įkainiai nurodomi konkrečių paslaugų užsakymo metu.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.7. Portalą KAMPAS.LT tvarko ir administruoja UAB 'Logotipo projektai" į.k. 300113168, buveinės adresas Seniavos plentas 10g, Kaunas, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Tiekėjas). Tiekėjas nėra Skelbimuose siūlomų prekių ir(ar) paslaugų pardavėjas, objektus siūlančių asmenų tarpininkas, įgaliotas atstovas ir pan.

1.8. Tiekėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir (ar) papildymais.

1.9. Duomenų valdytojas: UAB 'Logotipo projektai" įmonės kodas 300113168, buveinės adresas Seniavos plentas 10g, Kaunas, registruota LR Juridinių asmenų registre.


Bendrieji reikalavimai KAMPAS.LT skelbimų turiniui

3.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

3.2. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

3.3. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje kategorijoje (pvz., Skelbimas apie atitinkamo objekto pardavimą negali būti talpinamas Skelbimų apie atitinkamų objektų nuomą kategorijoje ir atvirkščiai).

3.4. Pagal Lygių galimybių įstatymą, teikiant prekes ar paslaugas draudžiama diskriminuoti asmenis dėl jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos.

3.5. Civilinis kodeksas nurodo, kad nuomotojas neturi teisės atsisakyti sudaryti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį su asmeniu, ją pratęsti arba nustatyti labiau nuomininką suvaržančias sąlygas vien todėl, kad tas asmuo yra nėščia moteris arba tas asmuo turi nepilnamečių vaikų, išskyrus atvejus, kai tokį atsisakymą pateisina gyvenamosios patalpos dydis arba jos areštas.

KAMPAS.LT Vartotojui draudžiama

3.6. Skelbime (komentaruose ar nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje;

3.7. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje.

3.8. Pateikti klaidingą informaciją apie ketinamo parduoti, nuomoti objekto savybes;

3.9. Skelbime pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų.

3.10. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti.

3.11. Skelbimas gali būti iliustruotas nuotraukomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto nuotraukų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis. Nuotraukos, kurios nevaizduoja skelbimo objekto gali būti trinamos.

3.12. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieno objekto pardavimą, nuomą, pirkimą.

3.13. Draudžiama naudotis KAMPAS.LT neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.14. Turinio pateikimą, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);

3.15. Turinio publikavimą, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas žmogaus teises ir laisves;

3.16. Publikavimą turinio, kuris keltų grėsmę KAMPAS.LT portalui ar jo duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

KAMPAS.LT teisės ir pareigos

4.1. KAMPAS.LT turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis portalu, įskaitant, bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į KAMPAS.LT pakeitimu, jei Klientas:

4.2. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse

4.3. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis portalu;

4.4. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją, įžeidinėja kitus asmenis ar KAMPAS.LT nuomone, netinkamai elgiasi;

4.5. KAMPAS.LT turi teisę, bet kada stebėti Kliento veiksmus portale, siekiant tirti, bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.6. KAMPAS.LT turi teisę, bet kada savo nuožiūra pašalinti iš portalo Kliento skelbimus ar, bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, KAMPAS.LT nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles.

4.7. KAMPAS.LT turi teisę, bet kada pertvarkyti svetainę, kad ja būtų naudotis patogiau.

4.8. KAMPAS.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus. Klientui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, KAMPAS.LT panaikins Kliento paskyrą. Paskyra bus panaikinama automatiškai. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu [email protected] KAMPAS.LT sprendimas yra galutinis.

4.9. KAMPAS.LT turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas paslaugas pagal portale nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, KAMPAS.LT pateiks Klientui sąskaitą.

4.10. Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 3.4. – 3.14. punktuose, KAMPAS.LT turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, lygią 100 Eurų.

4.11. KAMPAS.LT turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus UAB "Kampas LT" pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai KAMPAS.LT.

4.12. Šalys susitaria, kad KAMPAS.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

KAMPAS.LT mokamos paslaugos

5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta KAMPAS.LT portale, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka KAMPAS.LT už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. KAMPAS.LT turi teisę, bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus, ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 5.4. ir 4.8. punktuose, KAMPAS.LT, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.4. KAMPAS.LT atliekant profilaktinius darbus turi teisę apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Klientas, besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to kokiomis Paslaugomis naudojasi Klientas – elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju KAMPAS.LT gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

KAMPAS.LT Asmens duomenų apsauga

6.1. KAMPAS.LT turi teisę tvarkyti, valdyti registracijos metu Kliento pateiktus duomenis, vadovaujantis šiose taisyklėse nustatyta tvarka ar jose nurodytais tikslais.

6.2. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą KAMPAS.LT valdyti ir tvarkyti Kliento duomenis, bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.

6.3. KAMPAS.LT rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.

6.4. KAMPAS.LT naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

6.5. KAMPAS.LT neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

6.6. KAMPAS.LT turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz., skolų išieškojimo kompanijoms).

6.7. KAMPAS.LT turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tarkyti bei skelbti viešai.

KAMPAS.LT portalo Atsakomybės ribojimas

7.1. Klientas sutinka, kad KAMPAS.LT nėra ir nebus atsakingas už KAMPAS.LT portalo ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. KAMPAS.LT nėra atsakingas už objektų, parduodamų ar įsigyjamų ar išsinuomojamų naudojantis KAMPAS.LT portalu ir/ar paslaugomis, kokybę.

7.3. KAMPAS.LT neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis KAMPAS.LT portalu ar paslaugomis bei siųsdamas, publikuodamas ir, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

7.5. Klientas supranta ir sutinka, kad KAMPAS.LT dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir, bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Kliento naudojimusi portalu ir (ar) paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis portalu ar paslaugomis, ar jose esančia informacija.

7.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad KAMPAS.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti, bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi KAMPAS.LT portalu ir (ar) paslaugomis.

7.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog KAMPAS.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

7.8. KAMPAS.LT atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 100 (vieno šimto) Eurų suma.

7.9. Jūsų naršyklėje gali būti naudojami reklamos tinklų slapukai siekiant rodyti tikslingą reklamą. Jūs galite atsisakyti, kad Jums būtų rodoma Jūsų pomėgius atitinkanti reklama, apsilankydami šioje svetainėje.

KAMPAS.LT portalo Taisyklių keitimas

8.1. Kadangi KAMPAS.LT portalas nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, KAMPAS.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

8.2. KAMPAS.LT praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai portale.

8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo KAMPAS.LT portale.

8.4. Naudodamasis KAMPAS.LT portalu po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

KAMPAS.LT portalo Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi tarp KAMPAS.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal KAMPAS.LT buveinės vietą.

9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir KAMPAS.LT laiką.