Naudojimosi taisyklės

Atgal

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šios naudojimosi taisyklės nustato pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – Taisyklės) teisinius santykius, skelbimų talpinimo, papildomų paslaugų, įskaitant mokamas paslaugas teikimo ir jų priežiūros internetiniame portale KAMPAS.LT (toliau – Portalas) teises, pareigas, atsakomybę bei kitas nuostatas tarp UAB „Logotipo projektai“ įm. k. 300113168, PVM mokėtojo kodas – LT100001718016 buveinės adresas Seniavos plentas 10g, Kaunas, tel. numeris +370 656 84184, el. pašto adresas [email protected] - registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau – KAMPAS.LT) ir vartotojų bei verslininkų ir papildomai numato lankytojų teises, pareigas, atsakomybę bei kitas nuostatas.

1.2. Vartotojas - fizinis asmuo, patalpinęs skelbimą, siūlantis prekes arba paslaugas - savo pirkėjams ar bet kokia kita forma naudojantis portalu vartojimo tikslais. Verslininkas - fizinis arba juridinis asmuo, patalpinęs Skelbimą, vykdantis komercinę ar profesinę veiklą, kuris, naudodamasis Portalu, siūlo prekes arba paslaugas - savo pirkėjams arba kitaip naudojasi portalu KAMPAS.LT (toliau – sąvokos „Vartotojas“ ir „Verslininkas“ naudojant kartu bus vadinama – Klientas).

1.3. Santykiams tarp Kliento ir KAMPAS.LT reguliuoti taikomos LR teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos bei nusistovėjusi gera verslo praktika. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.4. Prieš talpinant skelbimą bei užsakant mokamas paslaugas, Klientas privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles. Įkeliant skelbimą Klientas privalo pažymėti, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka su Taisyklėmis, negali talpinti skelbimo bei užsakyti mokamų paslaugų bei neturi teisės naudotis Portalu.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. KAMPAS.LT suteikia Klientams virtualią platformą, kur Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomus nekilnojamojo turto objektus (toliau – Skelbimas), ieškoti bei peržiūrėti Skelbimus bei naudotis kitomis Paslaugomis.

2.2. KAMPAS.LT nėra atsakingas už parduodamų ar nuomojamų objektų kokybę ir jokiu būdu nedalyvauja (nei kaip tarpininkas, nei kaip įgaliotas asmuo ar atstovas arba kaip kitaip) su Portale siūlomais nekilnojamojo turto objektais susijusiuose pirkimo-pardavimo ar nuomos sandoriuose tarp Klientų ir jų turto ar paslaugų pirkėjų. Bet koks informacijos paskelbimas Portale nėra laikomas KAMPAS.LT pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

3. Intelektinės nuosavybės teisės

3.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Portalą, jo turinį, duomenų bazę, įskaitant autorių teises, duomenų bazių gamintojų sui generis teises, intelektinės nuosavybės teises, pavadinimus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso KAMPAS.LT.

3.2. Klientas maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi, suteikia Portalui neišimtinę, nuolatinę, neatšaukiamą, neatlygintiną, teisę naudoti Kliento įkeltą turinį (nuotraukas, Skelbimų aprašymus ir pan.), kurį jis skelbia Portale, reklaminiais ir komerciniais tikslais, neatskleisdamas Kliento informacijos. KAMPAS.LT naudodamas Skelbimo ir (ar) kitą Kliento publikuotą turinį, nėra įpareigotas mokėti Klientui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

3.8. Portalo viešai prieinama bet kuri duomenų bazė negali būti kopijuojama, nuskaitoma (scraping) duomenų gavybos tikslais. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Portalo turinio, duomenų bazės, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško KAMPAS.LT leidimo yra draudžiamas ir (ar) baudžiamas pagal LR įstatymus.

4. KAMPAS.LT mokamos paslaugos

4.1. Dalis KAMPAS.LT teikiamų paslaugų Klientams yra mokamos. Įkėlus skelbimą, Klientui pateikiami mokamų paslaugų įkainiai eurais - Vartotojams, įskaitant PVM, Verslininkams plius PVM.

4.2. Mokamos paslaugos užsakymas (aktyvavimas) – momentas, kai KAMPAS.LT faktiškai gauna apmokėjimą - bankinį pavedimą – Klientui suteikia teisę į vieno ar kelių Skelbimų publikavimą, iškėlimą į sąrašo viršų, „Atvirų durų dienos“ organizavimą ir kt. ir įpareigoja Klientą naudotis šia Paslauga ne trumpiau nei Mokamos paslaugos galiojimo laikotarpis. Jei Klientas panaikino Skelbimą dėl anksčiau įvykusio Skelbimo sandorio (turtas parduodamas, išnuomojamas) ar dėl kitų priežasčių, pinigai už nepanaudotą laikotarpį Klientui nėra grąžinami, Skelbimo galiojimo terminas nėra pratęsiamas ir nėra perkeliami pinigai kitam Skelbimui apmokėti. Mokamų paslaugų teikimas negali būti atšauktas - nes pagal Taisykles nėra taikoma 14 dienų nuotolinės sutarties atsisakymo teisė.

5. Paslaugų apmokėjimo tvarka

5.1. Klientas, užsakydamas paslaugas turi teisę pasirinkti vieną iš paslaugų apmokėjimo būdų:

5.1.1 apmokėjimas elektroniniu pavedimu per „Paysera“ mokėjimų sistemą;

5.1.2 apmokėjimas banko pavedimu į KAMPAS.LT banko sąskaitą Nr.LT653500010003258451

5.2. KAMPAS.LT paslaugas suteikia tik gavęs apmokėjimą už paslaugas. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir įskaitoma KAMPAS.LT banko sąskaitoje.

5.3. Negavus apmokėjimo per 3 (tris) dienas, pateiktas užsakymas – anuliuojamas.

5.4. KAMPAS.LT įsipareigoja suteikti Klientui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną paslaugų apmokėjimui, tačiau KAMPAS.LT neprisiima jokios atsakomybės dėl trečiųjų šalių, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Kliento apmokėjimas KAMPAS.LT, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat KAMPAS.LT neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pavyzdžiui, neteisingo sąskaitos numerio nurodymo ir (ar) įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

5.5. Klientui apmokėjus užsakytas paslaugas Kliento paskyroje (meniu „Užsakymai“) suformuojama PVM sąskaita faktūra, kurią Klientas gali atsisiųsti pdf formatu arba atsispausdinti. Duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Kliento duomenis ir po Užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.

6. Kliento teisės:

6.1. pareikšti reikalavimą (pateikti pareiškimą) KAMPAS.LT, kad būtų pradėtos teikti Mokamas paslaugas, jeigu KAMPAS.LT neaktyvavo Mokamų paslaugų po faktinio apmokėjimo bankiniu pavedimu arba reikalauti ištaisyti Mokamų paslaugų trūkumus - sumažinti kainą ar neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms arba grąžinti apmokėjimą už netinkamos kokybės Mokamas paslaugas. Gavus Kliento pareiškimą KAMPAS.LT privalo ištaisyti trūkumus arba sumažinti kainą arba ne vėliau kaip per 14 dienų Klientui grąžinti visas jo sumokėtas sumas už laikotarpį, kurį buvo teikiamos netinkamos kokybės Mokamos paslaugos, išskyrus atvejus, kai Mokamos paslaugos buvo sustabdytos dėl Kliento įvykdyto šių Taisyklių pažeidimo.

6.2. pareikšti reikalavimą (pateikti pareiškimą), jei Klientas nepatenkintas Portalo Paslaugų kokybe ar nesutinka su KAMPAS.LT sprendimu panaikinti Kliento paskyrą arba Klientas yra nepatenkintas dėl asmens duomenų tvarkymo, duoto sutikimo atšaukimo ir pan..

7. Kliento pareigos ir atsakomybė

7.1. Klientas atsako už pateiktų duomenų teisingumą paskyros registracijos metu.

7.2. Klientas patvirtina ir garantuoja, kad įkelto Skelbimo turinys yra tikras, tikslus ir išsamus bei Klientas atsako, jei pažeidžia Taisykles ir (ar) LR teisės aktus.

7.3. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik vieną objektą. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje kategorijoje (pvz., Skelbimas apie atitinkamo objekto pardavimą negali būti talpinamas nuoma kategorijoje ir pan..). Skelbimą patalpinęs Klientas iš tiesų privalo turėti siūlomą objektą.

7.4. Klientui draudžiama:

7.4.1. Skelbimo aprašyme ar nuotraukose siūlyti kitokius objektus ar paslaugas ar nurodyti kitą kainą negu nurodyta pagrindinėje Skelbimo informacijoje;

7.4.2. Skelbimo nuotraukų vietoje patalpinti grafinius vaizdus arba fotografijų derinius su grafiniais vaizdais - raidėmis/ skaitmenimis/asmenų telefono numeriais, vardais, pavardėmis ir pan.;

7.4.3. publikuoti turinį, kuris pažeistų intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.), būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas žmogaus teises ir laisves, bei kuris keltų grėsmę Portalui ar jo duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

7.5. Įvykus Skelbime reklamuojamo objekto sandoriui, Klientas privalo pašalinti Skelbimą, kad neklaidintų kitų Portalo Lankytojų.

8. KAMPAS.LT teisės:

8.1. nutraukti Kliento galimybę naudotis portalu, pašalinti iš portalo Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją jei Klientas:

8.1.1. pateikė nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamas paskyrą ar kitaip naudodamasis portalu;

8.1.2. skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją, įžeidinėja kitus asmenis;

8.1.3. ne mažiau nei dviem neigiamais atsiliepimais buvo apskųstas kito Kliento;

8.1.4. pažeidžia šias Taisykles;

8.2. siųsti Klientui komercinius ir kitus pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai KAMPAS.LT el.p. adresu [email protected].

8.3. gauti užmokestį už suteikiamas paslaugas pagal portale nurodytas kainas.

8.4. apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui, kai atliekami profilaktiniai darbai. Tokiu atveju Klientas, besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu – Kliento paskyros el. p. adresu ir/ar kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki darbų pradžios. KAMPAS.LT gali pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms.

8.5. pertvarkyti Portalą, kad juo būtų naudotis patogiau.

9. Ginčų sprendimas

9.1. KAMPAS.LT netarpininkauja ginčuose, kilusiuose tarp Klientų ir pirkėjų, įsigijusių parduodamus objektus ar nuomos paslaugas pagal Portale reklamuojamą Skelbimą.

9.2. Klientas, nepatenkintas Portalo Paslaugų kokybe ar nesutikdamas su KAMPAS.LT sprendimu panaikinti Kliento paskyrą ar Klientas nepatenkintas dėl asmens duomenų tvarkymo, duoto sutikimo atšaukimo ir pan., pirmiausia privalo kreiptis į KAMPAS.LT, el. p. adresu [email protected] ir nurodyti problemos esmę bei reikalavimus. KAMPAS.LT privalo Klientui pateikti atsakymą per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinių pretenzijų gavimo dienos.

9.3. Klientas, nesutikdamas su KAMPAS.LT atsakymu, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. p. adresu [email protected] arba užpildyti prašymo formą Europos Sąjungos Elektroninėje Klientų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/ arba neišsprendus ginčo kreiptis į teismą.

10. Paslaugų ir Taisyklių pakeitimai

10.1. Klientas sutinka, jog KAMPAS.LT dėl pasikeitusių verslo sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų pasikeitimų, siekdamas užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Portalu, teikiamų Paslaugų kokybę, pasiūlą bei prisitaikyti prie Klientų poreikių ir pan., bet kuriuo metu turi teisę keisti Taisykles.

10.2. KAMPAS.LT praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdamas Portale. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale momento ir galioja visiems Klientams. Jeigu Kliento netenkina Taisyklių pakeitimai, jis turi teisę nesinaudoti Portalu.

10.3. Apie Mokamų paslaugų pakeitimus Klientas sužinos naujo Skelbimo įkėlimo ar paslaugų užsakymo metu. Klientas gali įkelti naują skelbimą tik tokiu atveju, jeigu susipažįsta ir patvirtina naujos redakcijos Taisykles. Jei Klientui nepriimtini Taisyklių pakeitimai ar Mokamų paslaugų pakeitimai, Klientas neturi teisės užsakyti naujų Mokamų paslaugų. Jei Klientas buvo užsakęs Mokamas paslaugas iki Taisyklių ar Mokamų paslaugų pakeitimo, Mokamos paslaugos galioja iki termino pabaigos tomis sąlygomis, kuriomis buvo užsakytos.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Taisyklės yra taikomos nuo to momento, kai Klientas patvirtina, kad sutinka su jomis, ir galioja visą santykių tarp Kliento ir KAMPAS.LT laiką.

11.2. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir KAMPAS.LT bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis: KAMPAS.LT – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Portale, Klientui – adresais, nurodytais įvedant Skelbimo informaciją ir (ar) registracijos paskyroje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.